Header
Ana Sayfa Hakkımızda Yazarlar Ne dediler? Tanıtım Filmi İletişim Sipariş ver
İslam Tarihi Ansiklopedisi 1.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 2.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 3.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 4.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 5.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 6.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 7.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 8.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 9.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 10.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 11.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 12.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 13.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 14.Cilt
 KÜLLİYAT'TAN SEÇKİLER
   Peygamberler Tarihi
   İslam Öncesi Araplar
   Hz. Muhammed (S.A.V)
   Hülefa-i Raşidin
   Emeviler
   Abbasiler
   Memlükler
   Selçuklular
   Osmanlı Tarihi
   Eser Hakkında Yorumlar
 
 TARİH KİTAPLIĞI
 Abbasiler
 Gazali
 Hazreti Mevlana
 Hz Peygamberin Aile Hayatı
 Hz. Ömer ve Modern Sistemler
 İmam-ı Rabbani
 İslam Kültürü ve Medeniyeti
 İslam Mezhepleri Tarihi
 İslam Önderleri Tarihi
 İslam'da İmamet ve Hilafet
 Kafkas-Rus Savaşında Çerkesler Çeçenler Kazaklar ve Gürcüler
 Kur'an'ın Işığında Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri
 Memlûkler
 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü
 Osmanlı'da Hilafet ve Halifeliğin Kaldırılması
 Osmanlı-Uçbeyliği’nden Devlet-i Aliyye’ye
 Peygamberler Tarihi
 Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil
 Rusların Kafkasya'yı işgâlinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil
 Siyer-i Nebi Hz. Muhammed
 Yezid Bin Muaviye
 HABERLER
  RUH TERBİYEMİZ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

 
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL MESELELERİ

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 MAKALELER
  haber 3
  haber 2
  haber 1


 ÖDEV KONULARI
    Peygamberler
    Halifeler
    Sahabeler
    Padişahlar
    İslam Önderleri

 

İslam Tarihi Cilt-2
İslam Tarihi Cilt-2 KAPSADIĞI TARİH ARALIĞI: HULEFA-İ RAŞİDİN VE EMEVİLER DÖNEMİNDE SİYASİ VE DİNİ HAREKETLER-İDARİ MÜESSESELER-KÜLTÜR VE SANAT-SOSYAL DURUM
ABBASİLERİN 1. DÖNEMİ (132-232/750-847) -BU DÖNEMDE SİYASİ VE DİNİ HAREKETLER


BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ VE DİNİ HAREKETLER


1-ARAPLARIN İRTİDADI
A-İrtidad Eden Araplara Karşı Hz. Ebubekirin Tutumu
B- İslamın Mürtedlere Karşı Tutumu
2- HZ. OSMANIN KATLİNE SEBEP OLAN FİTNE
3- HZ. OSMANIN ŞEHADETİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN GRUPLAR
A- Hz. Talha, Hz. Zübeyr ve Hz. Aişenin Ayaklanması ve Cemel Vakası
B- Hz. Ali ve Hz Osman Taraftarları Arasındaki Mücadele-Sıffîn Vakası ve Hakem Olayı
4- HARİCİLER
A- Haricilerin Ortaya Çıkışı-Nehrevan Savaşı
B- Muaviye Döneminde Hariciler
C- Abdülmelik Döneminde Hariciler
D- Ömer b. Abdülaziz Döneminde Hariciler
E- Emevilerin Son döneminde Hariciler-Ebu Hamza el Harici
F- Haricilerin Hilafet Hususundaki Görüşleri
G- Hariciliğin Büyük Kolları
5- ŞİA
A- Şianın Ortaya Çıkışı
B- Muaviye Devrinde Şiiler
C- Hz Hüseyinin İsyanı-Kerbela Faciası-Tevvâbîn
D- Muhtar b. Ebi Ubeyd
E- Keysâniye
F- Zeyd b. Ali Zeynel-Abidinin İsyanı
G- Mehdilik Akidesi
6- ZÜBEYRİLER GRUBU
A- Zübeyriler Grubunun Doğuşu
B- Abdullah b. Zübeyrin Daveti
C- Zübeyriler Grubunun Çözülüş Sebepleri
7- MÜRCİE
8- MU’TEZİLE
A- Mu’tezilenin Doğuşu ve Temel Görüşleri
B- Mu’tezilenin Şia ve Havaric ile İlişkileri

İKİNCİ BÖLÜM: İDARİ MÜESSESELER

1- SİYASİ TEŞKİLAT
A-Hilafet
a- Hilafetin Şartları
b- Hulefa-i Raşidin’in Seçilme Şekli
c- Hulefa-i Raşidin’e Biat Hususundaki Görüşümüz
d- Emeviler ve Hilafet
e- Halife Unvanları
B- Vezaret
C- Kitabet
D- Hicabet (Haciplik-Mabeyncilik)
2- İDARİ TEŞKİLAT
A- Divanlar
B- Vilayetlerin İdaresi
C- Berîd (Posta Teşkilatı)
D- Şurta (Polis Teşkilatı)
3- MALİYE TEŞKİLATI
A- Beytülmal’in Gelirleri
a- Haraç
b- Öşür (Gümrük Resmi)
c- Zekat
d- Cizye
e- Fey ve Ganimet
B- Emeviler Devrinde Vergiler
C- Beytülmal Harcamaları
4- ASKERİ TEŞKİLAT
A- Ordu
B- Denizcilik
5- ADLİYE TEŞKİLATI
A- Kadılık
B- Hisbe
C- Mezalim Mahkemeleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KÜLTÜR VE SANAT

1- KÜLTÜR
A- Nakli İlimler
a- Kır’aet İlmi
b- Tefsir
c- Hadis
d- Nahiv
e- Edebiyat
B-Akli İlimler
a- Kimya ve Tıp
b- Siyer ve Megazi
2-SANAT
A- Mimari
a- Şehirler
aa- Basra’nın Kuruluşu
ab- Kûfe’nin Kuruluşu
ac- Fustat’ın Kuruluşu
ad- Dimeşk (Şam’ın) Kuruluşu
ae- Kayravan’ın Kuruluşu
b- Camii ve Mescidler
ba- Mescid-i Nebevî
bb- Cami’ul- Atik’in Yapılışı
bc- Dimeşk Camii
bd- Kayravan Camii

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SOSYAL DURUM

1- SOSYAL TABAKALAR
2- MUSİKİ VE EĞLENCE MECLİSLERİ
3- HALİFE VE VALİ SARAYLARI
4- YEMEKLER
5- GİYİM EŞYALARI
6- KADIN
7- OYUN VE EĞLENCE ÇEŞİTLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM: EMEVİLERİN SON DÖNEMLERİNDE DİNİ VE SİYASİ GRUPLARIN DURUMU

1-ÇOĞUNLUK – ŞİA – HAVARİÇ – MÜRCİE – MU’TEZİLE
A- Çoğunluk (Cemaiyye)
B- Şia
C- Havariç
D- Mürcie
E- Mu’tezile
2- EMEVİ OĞULLARI GRUBU VE KENDİ İÇLERİNDE PARÇALANMALARININ SEBEPLERİ
A- Emevi Hanedanları Arasındaki Rekabet Ve Çekişmenin Tesiri
B- Vilayetler Ve Ordudaki Kabilecilik Hareketlerinin Tesiri
3- HAŞİMOĞULLARI GRUBU – EMEVİLERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BİRLEŞMELERİ
A- İmamet (Hilafet) Hakkının Hz. Ali Evladından Abbasilere İntikali
B- Abbasi Davetinin Organizesi Ve Safhaları
4- ABBASİ DEVLETİNİN KURULUŞU
A- Mevali (Arap Olmayan Müslümanlar)’nin Haşimoğullarını Desteklemesi
B- Emevi Devletinin Yıkılışı
Abbasilerin Birinci Dönem Halifeleri
Abbasi Hanedanı Soy Kütüğü

ALTINCI BÖLÜM: ABBASİLERİN BİRİNCİ DÖNEM HALİFELERİ

1-SEFFAH
A- Halifeliği
B- Ahlak Ve Şahsiyeti
2- MANSUR
A- Halifeliği
B- İsa b. Musa’nın Veliahtlıktan Azledilmesi – Mehdi İçin Biat Alınması
C- Ahlak Ve Şahsiyeti – Vefatı
3- MEHDİ
A- Doğumundan Hilafetine Kadar Mehdi
B- Mehdi’nin İslâhatı
C- Mehdi Zamanındaki Karışıklıklar Ve Ayaklanmalar
D- Mehdi’nin Şahsiyeti Ve Vefatı
4- HÂDİ
A- Harici Ve Zındıkları Tenkili
B- Kardeşi Harun’u Veliahtlıktan Azletme Teşebbüsü
C- Hâdi’nin Ahlak Ve Şahsiyeti – Vefatı
5- HARUN REŞİD
A- Halifeliğe Kadar Harun Reşid
B- İç Karışıklık Ve İsyanlar
C- Bermekiler
D- Harun Reşid’in Şahsiyeti Ve Ahlakı – Vefatı
6 – EMİN
7- ME’MUN
A- Dahili Durum
B- Me’mun’un Şahsiyeti Ve Ahlakı – Vefatı
8- MU’TASIM
A- Mu’tasım Devrinde Karışıklık Ve İsyanlar
B- Mu’tasım’ın Şahsiyeti
9- VÂSIK
A- Vâsık Devrinde Dahili Durum
B- Vâsık’ın Şahsiyeti

YEDİNCİ BÖLÜM: SİYASİ VE DİNİ HAREKETLER

1- ABBASİ DEVLETİNİN KURULMASINDAN SONRA GRUPLAR
A- Abbasilerin Ümeyyeoğullarının Tenkili
B- Abbasilerin İranlılara Meyletmesi
C- Mansur Zamanında Abbasi Devletini Tehdit Eden Güçler
D- Mevali Hareketleri
a- Ravendiyye
b- Mukannaiyye
c- Hürremiyyed- Zanadıka
2- HZ. ALİ EVLADININ SİYASET MEYDANINA ÇIKIŞI VE KILICA SARILMASI
A- Muhammed Ve İbrahim’in Irak Ve Hicaz’da İsyanları
B- Muhammed Nefsü’z-Zekiyye’nin Hicaz’da İsyanı
C- İbrahim’in Irak’ta İsyanı
D- Muhammed b. Abdullah’ın İsyanının Bastırılması Ve Sebepleri – Bu Konuda Mısır’ın Etkisi
E- Muhammed Ve İbrahim’in İsyanından Sonra Hz. Ali Evladının Durumu
a- Hüseyin b. Ali’nin İsyanı
b- Abdullah’ın Oğulları Yahya Ve İdris’in İsyanları
F- Muhammed b. Cafer Ve Kasım b. İbrahim’in İsyanları
3- HZ. ALİ EVLADI İLE ABBASİLER ARASINDAKİ FİKRİ MÜCADELE
A- Şiir Alanında
a- Hz. Ali Evladını Destekleyen Şairler
b- Abbasileri Destekleyen Şairler
B- İlim Alanında Ve Özellikle Kelam İlminde
a- Şiiler
b- Mu’tezile
c- Ehl-i Sünnet
C- Siyaset Alanında: Bu Mücadele Abbasi Vezirlerinin Özellikle Bermekilerin Tesiri
4- BERMEKİLERİN CEZALANDIRILMASINDAN SONRA HZ. ALİ EVLADI VE ABBASİ GRUPLARININ DURUMLARI
A- Bermekilerin Tenkilinden Sonra Abbasi Grubunun Güçlenmesi
a- Raşid’in Kendi Çocuklarını Veliaht Tayin Etmesi Ve Bu Durumun ali Evladı Taraftarlarını Kuvvetlendirmesi
b- Emin Ve Me’mun Arasındaki Mücadele
c- Me’mun’un İmam ali Rıza’yı Kendisine Veliaht Tayin Etmesi
d- Abbasi Hilafetinde Türk Unsurunun Ortaya Çıkması


 Yazarı Hasan İbrahim HASAN 512 SAYFA
EBATLARI: 17x25 BÜYÜK BOY

KALİTE: CİLTLİ, ŞÖMİZLİ, I. ve II. HAMUR
  TERCÜME: Prof. Dr. İsmail YİĞİT, Prof. Dr. Sadrettin GÜMÜŞ
 Barkod : 978-975-7574-04-X
 ISBN : 978-975-7574-04-X
  NT.com.tr'den SİPARİŞ VER
  İDEFİX.com'dan SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
 
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.