Header
Ana Sayfa Hakkımızda Yazarlar Ne dediler? Tanıtım Filmi İletişim Sipariş ver
İslam Tarihi Ansiklopedisi 1.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 2.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 3.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 4.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 5.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 6.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 7.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 8.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 9.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 10.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 11.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 12.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 13.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 14.Cilt
 KÜLLİYAT'TAN SEÇKİLER
   Peygamberler Tarihi
   İslam Öncesi Araplar
   Hz. Muhammed (S.A.V)
   Hülefa-i Raşidin
   Emeviler
   Abbasiler
   Memlükler
   Selçuklular
   Osmanlı Tarihi
   Eser Hakkında Yorumlar
 
 TARİH KİTAPLIĞI
 Abbasiler
 Gazali
 Hazreti Mevlana
 Hz Peygamberin Aile Hayatı
 Hz. Ömer ve Modern Sistemler
 İmam-ı Rabbani
 İslam Kültürü ve Medeniyeti
 İslam Mezhepleri Tarihi
 İslam Önderleri Tarihi
 İslam'da İmamet ve Hilafet
 Kafkas-Rus Savaşında Çerkesler Çeçenler Kazaklar ve Gürcüler
 Kur'an'ın Işığında Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri
 Memlûkler
 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü
 Osmanlı'da Hilafet ve Halifeliğin Kaldırılması
 Osmanlı-Uçbeyliği’nden Devlet-i Aliyye’ye
 Peygamberler Tarihi
 Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil
 Rusların Kafkasya'yı işgâlinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil
 Siyer-i Nebi Hz. Muhammed
 Yezid Bin Muaviye
 HABERLER
  RUH TERBİYEMİZ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

 
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL MESELELERİ

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 MAKALELER
  haber 3
  haber 2
  haber 1


 ÖDEV KONULARI
    Peygamberler
    Halifeler
    Sahabeler
    Padişahlar
    İslam Önderleri

 

İslam Tarihi Cilt-7
İslam Tarihi Cilt-7 KAPSADIĞI TARİH ARALIĞI: MEMLÛKLER (648-923/1250-1517)

ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA:
Eserimizin bu cildinden itibaren (7-14) telif olduğu dikkate alınmalıdır. Bundan önceki ciltlerin (1-6) devamıdır. Aynı metod kullanılarak hazırlanan eserde; her müellif kendi uzmanlık alanındaki konuları kaleme almıştır.

İÇİNDEKİLER:

GİRİŞ

1- İSLAM TARİHİNDE MEMLUK SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
2- EYYUBİ ORDUSUNDA BAHRI MEMLUK BİRLİKLERİNİN KURULUŞU
3- TURAN ŞAH’IN SALTANATI
4- ŞECERÜDÜR’ÜN KISA SALTANATI VE MISIR EYYUBİLERİNİN SONU

BİRİNCİ BÖLÜM: BAHRÎ MEMLUK SULTANLARI (648-784/1250-1382)
1- İZZEDDİN AYBEK el-MELİK el-MUİZ
A- Nureddin Ali el-Melik el-Mansur
2- SEYFEDDİN KUTUZ el-MELİK el-MUZAFFER
A- Taht’a Çıkışı
B- Suriye’nin Moğollar Tarafından İstilası
C- Ayn Câlut Savaşı
D- Kutuz’un Öldürülmesi
3- BAYBARS el-MELİK ez-ZAHİR RÜKNEDDİN es-SALİHÎ el-BUNDUKDÂRÎ
A- Taht’a Çıkışı
B- Abbasî Hilafetin Kahire’de Yeniden Tesisi
C- Moğol ve Haçlılara Karşı Mücadele
D- Ölümü ve Şahsiyeti
4- SEYFEDDİN KALAVUN el-ELFÎ el-MELİK el-MANSUR
A- Nasırüddin Bereke Han
B- Bedreddin Sulamış
C- Kalavun
5- NASIRÜDDİN MUHAMMED el-MELİK el-NASIR DÖNEMİ
A- Halil el Melik el Eşref
B- Nasırüddin Muhammed’in Birinci Saltanatı
C- Zeyneddin Ketboğa
D- Hüsameddin Laçin
E- Nasırüddin Muhammed’in İkinci Saltanatı
F- Baybars el-Muzaffer el-Caşngir
G- Nasırüddin Muhammad’in Üçüncü Saltanatı
6- NASIRÜDDİN MUHAMMED en-NASIR’IN OĞULLARI
A- Seyfeddin Ebubekir el-Mansur
B- Alâeddin Küçük el-Melik el-Eşref
C- Şihabeddin Ahmed en-Nasır
D- İsmail es-Salih
E- Seyfeddin I. Şaban el-Kamil
F- Zeyneddin I. Haccî el-Muzaffer
G- Nasırüddin Hasan en-Nasır (I. Saltanatı)
H- Salahaddin es-Salih
İ- Nasırüddin Hasan en-Nasır (II. Saltanatı)
7- NASIRÜDDİN MUHAMMED en-NASIR’N TORUNLARI
A- Salahaddin Muhammed el-Mansur
B- Zeyneddin II. Şaban el-Eşref
C- Alâeddin Ali el-Mansur
D- Zeyneddin II. Haccî es-Salih

İKİNCİ BÖLÜM: BURCİ MEMLUK SULTANLARI (784-923/1382-1517)
1- BURCİ MEMLUKLERİN MENŞEİ
2- BERKUK el-MELİK ez-ZAHİR
3- FERÇ el-MELİK en-NASIR
4- ŞEYH MÜEYYED el-MAHMUDÎ
5- BARSBAY el-MELİK el-EŞREF
6- SEYFEDDİN ÇAKMAK
7- İNAL el-MELİK el-EŞREF
8- HOŞKADEM ez-ZAHİR
9- KAYITBAY el-MELİK el-EŞREF
10- KANSUH el-GAVRÎ
11- TUMANBAY VE MEMLUKLERİN YIKILIŞI
12- YIKILIŞ SEBEPLERİ
A- Siyasi İstikrarsızlık
B- askeri Sınıftaki Bozulma
C- Ekonomik Sıkıntı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DIŞ MÜNASEBETLER
1- MEMLUK-İLHANLI MÜNASEBETLERİ
2- MEMLUK-ALTINORDU MÜNASEBETLERİ
3- MEMLUK-HIRİSTİYAN DEVLETLERİ MÜNASEBETLERİ
A- Memluk-Haçlı Mücadelesi
B- Diğer Hıristiyan Devletlerle Münasebetler
4- MEMLUK-OSMANLI DEVLETİ MÜNASEBETLERİ
5- MEMLUK-TİMUR DEVLETİ MÜNASEBETLERİ
6- MEMLUK-KOMŞU MÜSLÜMAN BEYLİKLER MÜNASEBETLERİ
A- Memluk-Eretna Beyliği Münasebetleri
B- Memluk-Kadı Burhaneddin Ahmed Münasebetleri
C- Memluk-Ramazanoğulları Münasebetleri
D- Memluk-Karamanoğulları Münasebetleri
E- Memluk-Dulkadiroğluları Münasebetleri
F- Memluk-Akkoyunlu Münasebetleri
G- Memluk-Karakoyunlu Münasebetleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MISIR ABBASÎ HİLAFETİ
1- KURULUŞ VE MAHİYETİ
2- DİĞER MÜSLÜMAN HÜKÜMDARLAR NAZARINDA DURUMU
3- MISIR ABBASÎ HALİFELERİ
4- HİLAFETİN OSMANLILARA İNTİKALİ

BEŞİNCİ BÖLÜM: İDARİ MÜESSESELER
1- MERKEZ TEŞKİLATI
A- Sultan
B- Merkez Teşkilatında Görevli Emirler
2- TAŞRA TEŞKİLATI
A- Suriye Bölgesindeki Naiblikler
a- Dimeşk Naibliği
b- Dimeşk Kalesi Naibliği
c- Halep Naibliği
d- Trablusuşşam Naibliği
B- Mısırdaki Naibler
a- İskenderiye Naibliği
b- el-Vech el-Kıbli Naibliği
3- DİVANLAR (DEVLET DAİRELERİ)
4- DİNİ VE ADLİ TEŞKİLAT
A- Kadı’l Kudat’lık (Başkadılık)
B- Kadıaskerlik (Askeri Kadılık)
C- Divanu’l Mezalim
D- Daru’l-adl Müftülüğü
E- Hisbe
F- Beytü’l-Mal Vekilliği
5- POSTA TEŞKİLATI
6- ŞURTA TEŞKİLATI (VİLAYET)
7- ASKERİ TEŞKİLAT
A- Kuruluşu
B- Askeri Sınıflar
a- el-Memaliku’s-Sultaniye
b- Ecnadu’l-Halka
c- Memaliku’l-Ümera
C- Donanma
D- Silahlar-Harp Usulleri

ALTINCI BÖLÜM: İKTİSADİ DURUM
1- ZİRAAT
2- ENDÜSTRİ
3- TİCARET
4- HAZİNENİN GELİR KAYNAKLARI
5- PARA SİSTEMİ-FİYAT VE ÜCRET HAREKETLERİ

YEDİNCİ BÖLÜM: KÜLTÜR
1- KÜLTÜR MERKEZLERİ
2- EĞİTİM VE ÖĞRETİM MÜESSESELERİ
A- Medreseler
B- Camiiler
C- Hangâh, Ribat ve Zaviyeler
D- Hastaneler
3- İLMİ HAREKETİN GENEL VASIFLARI
4- MEMLUK MEDRESELERİNİN OSMANLI MEDRESELERİNE TESİRİ
5- NAKLİ İLİMLER
A- Kıraat Çalışmaları ve Kıraat Âlimleri
B- Tefsir Çalışmaları ve Meşhur Müfessirler
C- Hadis Çalışmaları ve Meşhur Muhaddisler
D- Fıkıh Çalışmaları ve Meşhur Fakihler
a- Şafii Fukahası
b- Hanefi Fukahası
c- Hanbeli Fukahası
d- Maliki Fukahası
E- Kelam
F- Tasavvuf
G- Nahiv ve Lügat Çalışmaları ve Meşhur Müellifler
6- AKLİ İLİMLER
A- Tıp
B- Riyazî İlimler
C- Tarih ve Coğrafya
7- EDEBİYAT
A- Nesir
B- Şiir

SEKİZİNCİ BÖLÜM: SANAT
1- GİRİŞ
2- DİNİ MİMARİ
A- Camiiler
B- Medreseler
C- Türbeler
3- SİVİL MİMARİ

DOKUZUNCU BÖLÜM: SOSYAL DURUM
1- SOSYAL TABAKALAR
2- TASAVVUFUN İNTİŞARI
3- DİNİ BAYRAMLAR
4- RESMİ TÖRENLER
A- Cülus ve Saltanat Tevcihi Merasimleri
B- Veliahd Tayini Merasimleri
C- Elçilik Heyetlerini Karşılama Merasimleri
D- Sultanın Kahireden Çıkışı ve Dönüşünde Şehre Girişi Sırasında Tertip Edilen Merasimler
5- DİĞER MERASİMLER
A- Düğün Merasimleri
B- Sünnet Merasimleri
C- Vefaü’n-Nil Merasimleri
D- At Yarışları-Savaş Oyunları


 Yazarı Prof. Dr. İsmail YİĞİT SAYFA SAYISI: 424

EBATLARI: 17x25 BÜYÜK BOY

KALİTE: CİLTLİ, ŞÖMİZLİ, I. ve II. HAMUR
  .
 Barkod : 978-975-7574-01-5
 ISBN : 978-975-7574-01-5
  NT.com.tr'den SİPARİŞ VER
  İDEFİX.com'dan SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
 
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.