Header
Ana Sayfa Hakkımızda Yazarlar Ne dediler? Tanıtım Filmi İletişim Sipariş ver
İslam Tarihi Ansiklopedisi 1.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 2.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 3.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 4.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 5.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 6.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 7.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 8.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 9.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 10.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 11.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 12.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 13.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 14.Cilt
 KÜLLİYAT'TAN SEÇKİLER
   Peygamberler Tarihi
   İslam Öncesi Araplar
   Hz. Muhammed (S.A.V)
   Hülefa-i Raşidin
   Emeviler
   Abbasiler
   Memlükler
   Selçuklular
   Osmanlı Tarihi
   Eser Hakkında Yorumlar
 
 TARİH KİTAPLIĞI
 Abbasiler
 Gazali
 Hazreti Mevlana
 Hz Peygamberin Aile Hayatı
 Hz. Ömer ve Modern Sistemler
 İmam-ı Rabbani
 İslam Kültürü ve Medeniyeti
 İslam Mezhepleri Tarihi
 İslam Önderleri Tarihi
 İslam'da İmamet ve Hilafet
 Kafkas-Rus Savaşında Çerkesler Çeçenler Kazaklar ve Gürcüler
 Kur'an'ın Işığında Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri
 Memlûkler
 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü
 Osmanlı'da Hilafet ve Halifeliğin Kaldırılması
 Osmanlı-Uçbeyliği’nden Devlet-i Aliyye’ye
 Peygamberler Tarihi
 Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil
 Rusların Kafkasya'yı işgâlinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil
 Siyer-i Nebi Hz. Muhammed
 Yezid Bin Muaviye
 HABERLER
  RUH TERBİYEMİZ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

 
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL MESELELERİ

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 MAKALELER
  haber 3
  haber 2
  haber 1


 ÖDEV KONULARI
    Peygamberler
    Halifeler
    Sahabeler
    Padişahlar
    İslam Önderleri

 

İslam Tarihi Cilt-8
İslam Tarihi Cilt-8 KAPSADIĞI KONU ARALIĞI: FETİHTEN SONRA ANADOLUDA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ-ANADOLU BEYLİKLERİ

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM: FETİHTEN SONRA ANADOLUDA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

1- SALTUKLULAR
A- Saltukluların Kuruluşu

a- Ebu’l-Kasım Saltuk
b- Ali b. Ebu’l Kasım
c- Ziyaeddin Gazi
d- II. İzzeddin Saltuk
e- Nasırüddin Muhammed
f- Mama Hatun
g- Alaeddin Melikşah
B- Saltukluların Yıkılışı

2- MENGÜCÜKLÜLER
A- Mengücüklülerin Kuruluşu

a- Kemah-Erzincan Mengücüklüleri
b- Divriği Mengücüklüleri
B- Mimari Eserler
C- Ekonomik Durum, Kültür ve Medeniyet

3- DANİŞMENDLİLER
A- Danişmend Gazi
B- Emir gazi
C- Melik Muhammed
D- Melik Muhammed’in Oğulları ve Kardeşleri
E- Danişmendliler’in Yıkılışı
F- Mimari Eserler

4- AHLATŞAHLAR
A- Siyasi Durum

a- Sökmen el-Kutbî
b Zahireddin İbrahim
c- Ahmed
d- Devletşah Nasıreddin Muhammed Sökmen (II. Sökmen)
e- Seyfeddin Begtimur
f- Aksungur Hezar Dinari
g- Şucaeddin Kutluğ
h- el-Melikü’l-Mansur Muhammed
B- İlim, Kültür ve Medeniyet

5- ANADOLU SELÇUKLULARI
A- Siyasi Tarih
a- Giriş
b- Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu
c- Süleyman Şah (1075-1086)

ca- Süleyman Şah Devrinde Bizans İmparatorluğu ve Büyük Selçuklularla İlişkiler
cb- Süleyman Şahın Antakya’yı Fethi
cc- Süleyman Şahın Vefatı ve Şahsiyeti
cd- Süleyman Şahın Vefatından Sonra Anadolu’da Meydana Gelen Olaylar
d- I. Kılıçarslan (1092-1107)
da- I. Kılıçarslan ve Haçlılar
db- I. Kılıçarslan ve Danişmendliler
dc- Büyük Selçuklularla Çatışma ve Kılıçarslanın Vefatı
dd- Kılıçarslandan Sonra Anadolu Selçuklu Devleti
e- Şahin Şah (1110-1116)
f- İzzeddin I. Mesud (1116-1155)
g- II. Kılçarslan (1155-1192)
ga- Myriokephalon Savaşı (1176)
h- I. Gıyaseddin Keyhüsrev (I. Hükümdarlığı 1192-1196)
ı- II. Süleyman Şah (1196-1204)
i- I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in II. Hükümdarlığı 1205-1211)
j- I. İzzeddin Keykavus (1211-1220)
k- I. Alaeddin Keykubad (1220-1237)
l- II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246)

la- Babailer İsyanı
m- II. İzzeddin Keykavus (1246-1249 Tek Başına, 1249-1254 Müşterek, 1254-1262 Tek Başına)

ma- Müşterek Saltanat Dönemi (1249-1254)
mb- İzzeddin Keykavus’un Gurbet Hayatı
mc- Muineddin Pervane Dönemi (1262-1277)
n- IV. Rükneddin Kılıçarslan (1262-1266)
na- Kılıçarslan ile Pervane Arasında Gerginlik
o- III.Gıyaseddin Keyhüsrev (1266-1284)
oa- Baybars’ın Kayseri Seferi
ob- Abaka Han’ın Anadolu Seferi
oc- Karamanoğullarının Konya’yı Ele Geçirmeleri ve Siyavuş’un Sultan İlan Edilmesi
od- Selçuklularla Karamanlılar Arasındaki Mücadeleler
oe- Memluklu-Selçuklu Münasebetleri
of- III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Vefatı
ö- II. Gıyaseddin Mesudun I. Hükümdarlığı (1284-1296)
öa- Selçuklu Devletini Çöküşe Götüren Olaylar
öa1- Şehzade İsyanları
öa2- Moğol Noyanlarının Çıkardığı İsyanlar
p- III. Alaeddin Keykubad (1298-1302)
r- II. Gıyaseddin Mesudun II. Hükümdarlığı (1302-1310)
s- Anadolu Selçuklu Devletinin Yıkılışı

B- Teşkilat ve Kültür
a- Devlet Teşkilatı

aa- Hükümdar
ab- Hakimiyet alametleri
ac- Divan Teşkilatı
ad- Divan-ı A’la’nın Üyeleri
ae- Saray Teşkilatı
af- Adli Teşkilat
ag- Askeri Teşkilat
b- Toprak ve Halk
c- İdari Teşklat
d- Sosyal Hayat

da- Adet ve Gelenekler
db- Hayat Tarzı
e- Ticari ve Ekonomik Hayat
ea- Tarım Ürünleri
eb- Madenler
ec- Sanayi Ürünleri
ed- Ticaret
f- Anadolu Selçuklu Sanatı
fa- Camiiler
fb- Medreseler
fc- Kümbet ve Türbeler
fd- Köşk ve Saraylar
g- Dil ve Edebiyat

6- ARTUKLULAR

A- Siyasi Tarih
a- Artukluların Soyu
b- Artuk Beyin Siyasi Faaliyetleri
c- Artukoğlu Sökmen’in Siyasi Faaliyetleri

B- Artukluların Kurduğu Devletler
a- Hısn-ı Keyfa Artukluları (1102-1232)

aa- Sökmen (1102-1104)
ab- İbrahim (1104-1108)
ac- Davud (1108-1144)
ad- Karaarslan (1144-1167)
ae- Nureddin Mahmud (1167-1185)
af- II. Sökmen (1185-1200)
ag- Nasırüddin Mahmud (1200-1222)
ah- Melik Mesud (1222-1232)
b- Mardin Artukluları (1106-1409)
ba- İlgazî (1106-1122)
bb- Timurtaş (1122-1154)
bc- Necmeddin Alpı (1154-1176)
bd- II. İlgazî (1176-1184)
be- Yavlak Arslan (1184-1201)
bf- Artuk Arslan (1201-1239)
bg- Necmeddin Gazî (1239-1260)
bh- Karaarslan (1260-1292)
bı- II. Necmeddin Gazî (1292-1312)
bi Melik Salih (1312-1364)
c- Harput Artukluları (1112-1124 ve 1185-1233)
ca- Belek (1112-1124)
cb- Ebubekir (1185-1204)

C- Artuklularda Teşkilat ve Kültür
a- Artuklu Devletinin Siyasi Yapısı
b- Artuklularda Devlet Teşkilatı
c- Artuklularda İktisadi ve İçtimai Hayat
d- Artuklularda İmar Faaliyetleri

7- DİLMAÇOĞULLARI BEYLİĞİ
A- Mehmed (1085-1104)
B- Togan Arslan (1104-1137)
C- Hüsameddin Kurtî (1137-1143)
D- Yakut Arslan (1143-1145)
E- Devlet Şah (1145-1192)
F- Tuğrul (1192-?)

8- İNALOĞULLARI BEYLİĞİ
A- İbrahim (1098-1110)
B- İlaldı (1110-1142)
C- Mahmud (1142-1183)

9- ÇAKABEY VE İZMİR TÜRK BEYLİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM: ANADOLU BEYLİKLERİ

1- ALÂİYE BEYLİĞİ

A- Alâiye Beyliğinin Kuruluşu
a- Mecdüddin Mahmud (1293-?)
b- Yusuf (1330-1337)
c- Şemseddin Mehmed (1337-1352)
d- Hüsameddin Mahmud (1364-1373)
e- Savcı (?-1423)
f- Karaman (1423-?)
g- Lütfi (?-1455)
h- Kılıç Arslan (1455-1471)

2- AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ

A- Aydınoğulları Beyliğinin Kuruluşu
a- Mehmed Bey Devri (1308-1334)
b- Umur Bey Devri (1334-1348)
B- Aydınoğulları Beyliğinin Osmanlı İdaresine Girmesi
a- İsa Bey Devri (1360-1390)
C- Aydınoğulları Beyliğinin Yeniden Canlanması
a- Timur ve Aydın Beyliği
b- II. Umur Bey Devri (1403-1405)
c- Cüneyd Bey Devri

D- Aydınoğulları Beyliğinde Sosyal ve Ekonomik Hayat
E- Ordu ve Donanma
F- İlmi ve Kültürel Faaliyetler
G- İmar faal,iyetleri

3- ÇOBANOĞULLARI-CANDAROĞULLARI BEYLİKLERİ

A-Çobanoğulları Beyliği
a- Hüsameddin Çoban Bey
b- Alp Yürek
c- Muzaffereddin Yavlak Arslan
d- Mahmud Bey
e- Çobanoğulları Beyliğinde Kültür ve İmar Faaliyetleri

B- Candaroğulları Beyliği
a- Candaroğulları Beyliğinin Kuruluşu
b- I. Süleyman Paşa
c- I. İbrahim Bey
d- Kötürüm Bayezid
e- II. Süleyman Paşa
f- İsfendiyar Bey
g- Candaroğulları Beyliğinin Parçalanması
h- II. İbrahim Bey
ı- İsmail Bey
i- Kızıl Ahmed Bey
k- Candaroğulları Beyliğinde Sosyal ve Ekonomik Durum
l- Candaroğulları Beyliğinde Ordu ve Donanma
m- Candaroğulları Beyliğinde İlmi ve Kültürel Faaliyetler
n- Candaroğulları Beyliğinde İmar Faaliyetleri

4- DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ

A- Siyasi Tarih
a- Beyliğin Kuruluşu

aa- Zeyneddin Karaca (1337-1353)
ab- Halil (1353-1386)
ac- Sevli (Sülü) (1386-1398)
ad- Sadaka (1389-1399)
ae- Nasıreddin Mehmed (1399-1442)
af- Süleyman (1442-1454)
ag- Melik Arslan (1454 1465)
ah- Şah Budak (1465-1467)
aı- Şehsuvar (1467-1472)
ai- Şahbudak (İkinci Kez, 1372-1480)
aj- Alâüddevle Bozkurt (1480-1515)
ak- Ali (1515-1522)
B- İmar Faaliyetleri

5- ERETNA BEYLİĞİ

A- Siyasi Tarih
a- Alâaddin Eretna (1344-1352)
b- Gıyaseddin Mehmed (1352-1354)
c- İzzeddin Cafer (1354-1355)
d- Gıyaseddin Mehmed (İkinci Kez, 1355-1365)
e- Alâaddin Ali (1365-1380)
f- II. Mehmed (1380-1381)

B- İmar Faaliyetleri

6- EŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ

A- Seyfeddin Süleyman
B- Mübarizüddin Mehmed (1302-1320)
C- II. Süleyman (1320-1326)

7- GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ

A-Siyasi Tarih
a- Germiyanoğullarının Menşei
b- Kütahya ve Civarına Yerleşmeleri
c- Germiyanoğulları Beyliğinin Kuruluşu

ca- I. Yakub Bey
cb- Mehmed Bey
cc- Süleyman Şah
cd- II. Yakub Bey

B- Teşkilat ve Kültür
a-Germiyanoğulları Beyliğinde Sosyal ve Ekonomik Hayat
b- Ordu
c- İlmi ve Kültürel Faaliyetler
d- İmar Faaliyetleri

8- HAMİDOĞULLARI BEYLİĞİ

A- Beyliğin Kuruluşu
a- Dündar Bey
b- Kemaleddin Hüseyin Bet ve Sonrası
c- Hamidoğullarının Antalya Kolu (Tekeoğulları)

B- Hamidoğulları Beyliğinde Sosyal ve Kültürel Hayat

9- İNANÇOĞULLARI (LADİK/DENİZLİ) BEYLİĞİ

A- Beyliğin Kuruluşu
a- Mehmed (1261-1262)
b- Ali (1262-1286)
c- Bedreddin Murad (1286-1289)
d- İnanç (1289-1340 ?)
e- Murat Arslan
f- İshak

B- Ladik Beyliğinin sonu

10- KADI BURHANEDDİN AHMED DEVLETİ

A- Siyasi Tarih
a- Kadı Burhaneddinin Memlûklulerle Münasebetleri
b- Kadı Burhaneddinin Osmanlılarla Münasebetleri
c- Kadı Burhaneddinin Timur’la Münasebetleri
d- Kadı Burhaneddinin Komşu Beyliklerle Münasebetleri
e- Kadı Burhaneddinin Akkoyunlularla Münasebetleri
f- Kadı Burhaneddin Devletinin Osmanlı İdaresine Girmesi

B- Kadı Burhaneddin Devletinde İlim ve Kültür Hayatı
C- Kadı Burhaneddin Devletinde İmar Faaliyetleri
D- Kadı Burhaneddin Devletinde Sosyal ve Ekonomik Durum

11- KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ

A- Siyasi Tarih
a- Karamanoğullarının Menşei ve Kuruluşu

aa- Kerimüddin Karaman
ab- Şemseddin Mehmet
ac- Güneri Bey
ad- Mecdeddin Mahmud
ae- Burhaneddin Musa
af- Bedreddin İbrahim
ag- Alâaddin Halil
ah- Bedreddin İbrahim (İkinci Kez)
aı- Fahrüddin Ahmed
ai- Şemseddin
aj- Burhaneddin Musa (İkinci Kez)
ak- Seyfeddin Süleyman
al- Alâaddin Ali
b- Karaman-Osmanlı Münasebetleri
c- Ankara Savaşından Sonra Karamanoğulları Beyliği
ca- Mehmed Bey
cb- Ali Bey
cc- Mehmed Bey (İkinci Kez)
cd- Ali Bey (İkinci Kez)
ce- İbrahim Bey
cf- İbrahim Bey Devrinde Karaman-Osmanlı Münasebetleri
cg- İshak Bey
ch- Pir Ahmed
cı- Son Karamanlı Beyi ve Osmanlıların Karamanoğulları Beyliğine Son Vermesi

B- Karamanoğulları Devrinde İmar Faaliyetleri

12-KARASİOĞULLARI BEYLİĞİ

A- Siyasi Tarih
a- Mesud Bey
b- Orhan Bey
c- İbrahim Bey
d- İlyas Bey

B- Sosyal ve Ekonomik Durum
C- Ordu ve Donanma
D- İlmi ve Kültürel Faaliyetler
E- İmar Faaliyetleri

13- MUTAHHARTEN BEYLİĞİ

A- Mutahharten’in Menşei ve Erzincan’a Hâkim Olması
B- Mutahharten’in Kadı Burhaneddin İle Mücadelesi
C- Mutahharten’in Timur İle İttifakı
D- Mutahharten’in Akkoyunlulara Karşı Karakoyunlularla Birleşmesi
E- Mutahharten’in Akkoyunlulara Karşı Karakoyunlular ile İttifakı
F- Mutahharten’in Osmanlı Hükümdarı Bayezid İle Mücadelesi
G- Mutahharten’in Vefatı ve Beyliğin Sonu

14- PERVANEOĞULLARI BELİĞİ

15- RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ

A- Siyasi Tarih
a- Beyliğin Menşei ve Kuruluşu
b- Memlûklular’a Tabi Dönem

ba- İbrahim Bey
bb- Ahmed Bey
bc- II. İbrahim Bey
bd- Hamza Bey
be- Mehmed Bey
bf- Eylük Bey
bg- Dündar Bey
bh- Ömer Bey
bı- Halil Bey
c- Osmanlılara Tabi Dönem
ca- Mahmud Bey
cb- Kubad Bey
cc- Piri Bey
d- Ramazanoğulları Beyliğinin Sonu

B- İmar Faaliyetleri

16- SAHİB ATA OĞULLARI BEYLİĞİ

A- Beyliğin Kuruluşu
B- Hüseyin ve Hasan
C- Şemseddin Mehmed
D- Nusredüddin Ahmed

17- SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ

A- Siyasi Tarih
a- Saruhan Bey
b- İlyas Bey
c- İshak Bey
d- Hızır Şah
B- İmar Faaliyetleri

18- TACEDDİNOĞULLARI BEYLİĞİ

A- Taceddin Bey
B- Taceddin Beyin Kadı Burhaneddin İle Mücadelesi
C- Mahmud Bey
D- Mahmud Beyin Osmanlılara Tabi Olması
E- Hasan Bey
F- Osmanlıların Taceddinoğulları Beyliğine Son Vermesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ANADOLU BEYLİKLERİNDE TEŞKİLAT VE KÜLTÜR

1- İdari Teşkilat
2- Saray Teşkilatı
3- İlim ve Kültür
4- Toprak İdaresi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: AKKOYUNLULAR VE KARAKOYUNLULAR

1- AKKOYUNLULAR

A- Siyasi Tarih
a- Akkoyunluların Menşei ve Kuruluşu

aa- Tur Ali Bey
ab- Kutlu Bey
ac- Ahmed Bey
ad- Karayülük Osman Bey
ae- Ali Bey
af- Hamza Bey
ag- Cihangir Mirza
ah- Uzun Hasan
aı- Halil Bey
ai- Baysungur Bey
aj- Rüstem Bey
ak- Ahmed Bey
b- Akkoyunluların Parçalanması ve Yıkılışı

B- Teşkilat ve Kültür

2- KARAKOYUNLULAR

A- Siyasi Tarih
a- Karakoyunluların Menşei ve Kuruluşu

aa- Bayram Hoca
ab- Kara Mehmed
ac- Kara Yusuf
ad- İskender
af- Cihan Şah
ag- Hasan Ali

B- Karakoyunlularda Teşkilat ve Kültür


 Yazarı Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN, Prof. Dr. İdris BOSTAN, SAYFA SAYISI: 560

EBATLARI: 17x25 BÜYÜK BOY

KALİTE: CİLTLİ, ŞÖMİZLİ, I. ve II. HAMUR
  Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
 Barkod : 978-975-7574-21-X
 ISBN : 978-975-7574-21-X
  NT.com.tr'den SİPARİŞ VER
  İDEFİX.com'dan SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
 
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.