Header
Ana Sayfa Hakkımızda Yazarlar Ne dediler? Tanıtım Filmi İletişim Sipariş ver
İslam Tarihi Ansiklopedisi 1.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 2.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 3.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 4.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 5.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 6.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 7.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 8.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 9.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 10.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 11.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 12.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 13.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 14.Cilt
 KÜLLİYAT'TAN SEÇKİLER
   Peygamberler Tarihi
   İslam Öncesi Araplar
   Hz. Muhammed (S.A.V)
   Hülefa-i Raşidin
   Emeviler
   Abbasiler
   Memlükler
   Selçuklular
   Osmanlı Tarihi
   Eser Hakkında Yorumlar
 
 TARİH KİTAPLIĞI
 Abbasiler
 Gazali
 Hazreti Mevlana
 Hz Peygamberin Aile Hayatı
 Hz. Ömer ve Modern Sistemler
 İmam-ı Rabbani
 İslam Kültürü ve Medeniyeti
 İslam Mezhepleri Tarihi
 İslam Önderleri Tarihi
 İslam'da İmamet ve Hilafet
 Kafkas-Rus Savaşında Çerkesler Çeçenler Kazaklar ve Gürcüler
 Kur'an'ın Işığında Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri
 Memlûkler
 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü
 Osmanlı'da Hilafet ve Halifeliğin Kaldırılması
 Osmanlı-Uçbeyliği’nden Devlet-i Aliyye’ye
 Peygamberler Tarihi
 Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil
 Rusların Kafkasya'yı işgâlinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil
 Siyer-i Nebi Hz. Muhammed
 Yezid Bin Muaviye
 HABERLER
  RUH TERBİYEMİZ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

 
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL MESELELERİ

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 MAKALELER
  haber 3
  haber 2
  haber 1


 ÖDEV KONULARI
    Peygamberler
    Halifeler
    Sahabeler
    Padişahlar
    İslam Önderleri

 

İslam Tarihi Cilt-9
İslam Tarihi Cilt-9 KAPSADIĞI KONU ARALIĞI: ENDÜLÜS (GIRNATA) BENİ AHMER DEVLETİ VE KUZEY AFRİKA İSLAM DEVLETLERİ

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM: BENİ AHMER DEVLETİ


I. SİYASİ TARİH

1- HİCRİ YEDİNCİ ASRIN İLK YARISINDA ENDÜLÜS
A-Muvahhidlerin Yıkılışı
B- Benî Hûd
C- Benî Merdânis
D- Müdeccenûn

2- GIRNATA BENÎ AHMER DEVLETİNİN KURULUŞU
A- I. Muhammed el-Galib Billâh
B- II. Muhammed el-Fakih
C- III. Muhammed el-Mahlu
D- Ebu’l-Cüyûş Nasr

3- GIRNATANIN YÜKSELİŞİ
A- I. İsmail Ebu’l-Velid
B- IV. Muhammed
C- Yusuf el-Müeyyed Billâh
D- V. Muhammed el-Ganiyy Billâh

4- GERİLEME VE ÇÖKÜŞ
A- II. Yusuf el-Müstağni Billah
B- VII. Muhammed
C- III. Yusuf
D- VIII. Muhammed
E- IV. Yusuf ebu’l-Haccac ve Gırnata Sultanlığının Kastilya Hakimiyetine Girmesi
F- X. Muhammed el-Ahnef
G- Sa’d b. Ali el-Müstain Billâh
H- Ebu’l-Hasen Ali
I- XI. Muhammed Ebu Abdullah ve Beni Ahmer Devletinin Yıkılışı

5-ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARINI ZORLA HIRİSTİYANLAŞTIRMA HAREKETİ
A- Endülüs Müslümanlarına Yapılan Zulüm ve İşkenceler
B- Büyük Morisko İsyanı
C- Moriskolara Osmanlı Yardımı
D- Moriskolar-Sa’diler İlişkileri
E- Umumi Sürgün Faciası ve Sonuçları

II- MEDENİYET TARİHİ

1- İDARİ DURUM
A- Sultan ve Maiyeti
B- Askeri Teşkilat
C- Dini ve Adli görevler
a- Kadılık
b- Mezalim Mahkemesi
c- Şurta
d- Hisbe

2- İLMİ HAREKET
A- Müslüman Endülüs İlmi Hareketine Genel Bir Bakış
B- Dini İlimler
a- Fıkıh
b- Tasavvuf
C- Tarih
D- Akli İlimler
E- Dil ve Edebiyat
F- Morisko Edebiyatı
G- Sanat
H- Musiki

İKİNCİ BÖLÜM: MERİNİLER VE VATTASİLER

I- SİYASİ TARİH

1- MERİNİLER DEVLETİNİN KURULUŞU

A- Merinilerin Soyu
B- Merinilerin Mağripte Tarih Sahnesine Çıkışları
C- Merinilerin Mağrib-i Aksaya Girişleri
D- Osman b. Abdülhak b. Mahyu ve Meriniler Devletinin Kuruluşu
E- Muhammed b. Abdülhak
F- Ebubekir b. Abdülhak b. Mahyu
a- Fas’ın Alınması
b- Sela ve Ribatü’l-Feth’in Alınışı
G- Ömer b. Ebubekir
H- Yakub b. Abdülhak el-Mansur ve Devletin Kuruluşunun Tamamlanması
a- Dahili İhtilafların Ortadan Kaldırılması
b- Merakeş’in Alınması
c- Merini Devletinin Kuruluşunun Tamamlanması
d- Yakub el-Mansur’un Endülüs Cihadı

2- MERİNİLERİN YÜKSELME DEVRİ

A- Yusuf b. Yakub en-Nasır
B- Ebu Sabit Amir b. Bdullah
C- Ebu’r-Rebi’ Süleyman
D- Ebu Said Osman b. Abdülhak
E- Ebu’l-Hasen el-Mansur
a- Abdülvadi Ülkesi Mağri-i Evsaat’ın Alınması
b- Endülüste Cihadı
c- Hafsi Ülkesi İfrikiyye’nin Alınması
d- İfrikiyye’de Ortaya Çıkan Sıkıntılar
F- Ebu İnan Faris b. Ali

3- GERİLEME DÖNEMİ

A- Gerilemenin Başlaması
B- II. Muhammed Ebubekir es-Said
C- Ebu Salim el-Müstain
D- Taşfin el-Müvesves b. Ebi’l-Hasen
E- Ebu Zeyyan Muhammed b. Yakub
F- Ebu Faris Abdülaziz b. Ebi’l-Hasen
G- Ebu Zeyyan IV. Muhammed
H- Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebi Salim el-Muntansır (Birinci Saltanatı)
I- Musa b. Ebi İnan el-Mütevekkil
İ- Ebu Zeyyan V. Muhammed el-Muntansır
K- VI. Muhammed el-Vasık
L- Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebi Salim el-Muntansır (İkinci Saltanatı)
M- II. Muntansır Abdülaziz b. Ahmed

4- MERİNİLERİN YIKILIŞI

A- Ebu Said Osman
B- Abdülhak b. Ebi Said

5- VATTASİLER

A- Meriniler Zamanında Vattasiler
B- Muhammed b. Yahya eş-Şeyh ve Vattasilerin Kuruluşu
C- Muhammed el-Burtugali
D- Mağripte Cihad Ruhunun Yeniden Canlanması
E- Vattasi-Sa’di Mücadelesi ve Vattasilerin Yıkılışı

6- DİĞER DEVLETLERLE İLİŞKİLER

A- Meriniler-Memlûkler Arasındaki İlişkiler
A- Meriniler-Hafsiler Arasındaki İlişkiler
A- Meriniler-Abdülvadiler Arasındaki İlişkiler
A- Meriniler-Mali Devleti Arasındaki İlişkiler
A- Meriniler-Gırnata Sultanlığı Arasındaki İlişkiler
A- Meriniler-İspanya Hıristiyan Devletleri Arasındaki İlişkiler

II- MEDENİYET TARİHİ

1- İDARİ DURUM

A- Merkez Teşkilatı
a- Merini Sultanı
b- Veliahd
c- Vezir
d- Katip
e- Haciplik (Başmabeyncilik)
B- Vilayetlerin İdaresi
C- Divanlar
D- Ordu
E- Dini ve Adli Görevler
a- Kadılık
b- Mezalim Mahkemeleri
c- Şurta
d- Hisbe

2- İKTİSADİ DURUM

A- Gelir Kaynakları
a- Zekat
b- Cizye
c- Gümrük Vergileri
d- Ganimet
e- Diğer Vergiler (Daraib)
f- Müsadere
B- Endüstri
C- Ziraat
D- Ticaret

3- SOSYAL DURUM

A- Merini Toplumu
B- Resmi ve Dini Merasimler
a- Elçilik Heyetlerini Kabul Merasimleri
b- Sultanın Sefere Çıkış Merasimi
c- Mevlid-i Nebevi Merasimleri
d- Bayram Namazları
e- Nikah Merasimleri
C- Elbiseler

4- MİMARİ

A- Yeni Kurulan Şehirler
a- Fâsu’l-Cedid) el-Medinetü’l-Beyza)
b- Binye
c- Mansura
d- Tatvan (Tetavin)
B- Umumi Yapılar
a- Camiiler
b- Medreseler
c- Hastaneler
d- Hanlar

5- İLMİ HAREKET

A- Sultanın İlmi Çalışmaları Teşviki
B- Dini İlimler
a- Tefsir ve Kıraat
b- Hadis
c- Fıkıh
d- Tasavvuf
C- Diğer İlimler
a- Lügat ve Nahiv
b- Tarih
c- Coğrafya-Astronomi
d- Riyazi İlimler-Matematik-Geometri
e- Felsefe
f- Tıp
D- Edebiyat ve Şiir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HAFSİLER

I- SİYASİ TARİH

1- HAFSİLERİN KURULUŞU

A- Ebi Zekeriya Yahya
B- Muhammed el-Muntansır
C- Yahya el-Vasık
D- Ebu İshak
E- Ebu Faris el-Mu’temid
F- İbn Ebi Umare
G- Ebu Hafs Ömer el-Muntansır
H- Ebu Yahya el-Mütevekkil

2- MERİNİ İSTİLASI

3- HAFSİLERİN İKİNCİ YÜKSELİŞİ

A- Ebu’l Abbas Ahmed
B- Ebu Faris Abdülaziz el-Mütevekkil
C- Ebu Ömer Osman el-Mütevekkil

4- HAFSİLERİN YIKILIŞI

II- MEDENİYET TARİHİ

1- İDARİ DURUM

A- Sultan ve Maiyeti
B- Ordu
C- Dini ve Adli Görevler

2- İKTİSADİ DURUM

3- SOSYALDURUM

A- Hafsi Toplumu
B- Ülkede Yayılan Tarikatler

4- İLMİ HAREKET

A- Eğitim ve Öğretim Müesseseleri
B- Dini İlimler
C- Tarih ve Coğrafya
D- Edebiyat
E- Tıp

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ABDÜLVADİLER

I- SİYASİ TARİH

1- ABDÜLVADİLERİN KURULUŞU

A- Abdülvad Kabilesi (Beni Zeyyan)
B- Yağmurâsin b. Zeyyan ve Devletin Kuruluşu
C- Osman b. Yağmurâsin
D- I. Ebu Hammu Musa
E- I. Ebu Tafşin

2- MERİNİ HAKİMİYETİ

3- DEVLETİN İKİNCİ DEFA KURULUŞU
A- II. Ebu Hammu Musa
B- II. Ebu Tafşin b. Ebi Hammu

4- KUZEY AFRİKA SAHİL ŞEHİRLERİNDE İSPANYA VE PORTEKİZE KARŞI BAŞLATILAN DENİZ CİHADI

5- ABDÜLVADİLERİN SONU VE ÜLKEDE OSMANLI HAKİMİYETİNİN BAŞLAMASI

II- MEDENİYET TARİHİ

1- İDARİ DURUM

A- Sultan ve Maiyeti

2- SOSYAL DURUM

3- İLMİ HAREKET

A- Eğitim ve Öğretim Müesseseleri
B- Abdülvadiler Zamanında Yetişen Meşhur Alimler

BEŞİNCİ BÖLÜM: SA’DİLER

I- SİYASİ TARİH

1-HİCRİ 9./MİLADİ 16. ASRIN BAŞLARINDA KUZEY AFRİKADA GENEL DURUM

2- İSTİLACI GÜÇLERE KARŞI BAŞLATILAN MİLLİ MÜCADELE VE SA’Dİ DAVETİNİN BAŞLAMASI

3- SA’DİLERİN KURULUŞU

A- Muhammed el-Kaim
B- Ahmed b. Muhammed el-A’rac
C- Muhammed eş-Şeyh el-Mehdi
D- abdullah el-Ğalib Billah
E- Vâdi’l-Mehazin Savaşı

4- YÜKSELME DEVRİ

A- Ahmed el-Mansur ez-Zehebi
a- Sudan’ın Alınışı
b- Askeri Düzenleme-Ülkenin İmarı

5- GERİLEME DÖNEMİ VE DEVLETİN YIKILIŞI

A- Ahmed el-Mansur ez-Zehebinin Oğulları Arasında Taht Mücadelesi
B- Birliğin Dağılması-İstilacı Hıristiyanlara Karşı Bazı Zaviyelerin Cihad Hareketleri
C- Sa’dilerin Yıkılışı

II- MEDENİYET TARİHİ

1- İDARİ DURUM

A- Merkez Teşkilatı
a- Sa’di Sultanı (Halifesi)
b- Veliahd
c- Sultanın Maiyeti
B- Vilayetlerin İdaresi
C- Dini ve Adli Görevler
D- Ordu

2- İKTİSADİ DURUM

A- Ziraat ve Endüstri
B- Ticari Durum
a- Dahili Ticaret
b- Dış Ticaret
C- Maliye Teşkilatı

3- SOSYAL DURUM

A- Osmanlı Tesiri
B- Endülüs Muhacirlerinin Tesiri

4- İLMİ HAREKET

A- Sultanların Teşviki
B- Kültür Merkezleri
a- Merakeş
b- Fas şehri
c- Sûs
d- Der’a
C- Eğitim-Öğretim Müesseseleri
a- İlk Mektepler (Küttab)
b- Medreseler
c- Camii ve Mescidler
D- Medreselerde Okutulan Kitaplar
a- Tefsir ve Kıraat
b- Hadis
c- Maliki Fıkhı
d- Nahiv
e- Lügat
f- Edebiyat
g- Tevhid ve Kelam
h- Hisab
ı- Tasavvuf
i- İlm-i Felek
E- Sa’diler Zamanında Dini İlimler Sahasında Yetişen Meşhur Alimler ve Eserleri
a- Kıraat
b- Tefsir
c- Hadis
d- Kelam
e- Fıkıh
f- Tasavvuf
F- Edebiyat ve Şiir
G- Dil İlimleri
H- Tarih ve Coğrafya
I- Tıp
İ- Kimya, İlm-i Felek (Astronomi) ve Matematik
J- Meşhur Riyaziyeciler

ALTINCI BÖLÜM: FİLALİ ŞERİFLERİ

I- SİYASİ TARİH

1- DEVLETİN KURULUŞU

A- Mevla Muhammed eş-Şerif
B- Mevla Şerif
C- Mevla İsmail b. Muhammed
D- Mevla İsmail b. Muhammedin Oğulları Dönemi
E- Mevla Muhammed b. Abdullah
F- Mevla Süleyman b. Muhammed
G- Mevla Abdurrahman b. Hişam
H- Mevla Muhammed b. Abdurrahman
I- Mevla Hasen b. Muhammed
İ- Abdülaziz b. Hasen
J- Abdülhafiz-Fransa’nın Fas’ı İşgali

II- MEDENİYET TARİHİ

1- İDARİ DURUM

A- Sultan ve Maiyyeti
B- Ordu

2- MALİ DURUM

3- İLMİ HAREKET

A- Dini İlimler
a- Tefsir ve Kıraat
b- Fıkıh
c- Hadis
d- Tasavvuf
B- Tarih


 Yazarı Prof. Dr. İsmail YİĞİT SAYFA SAYISI: 520
EBATLARI: 17x25 BÜYÜK BOY
KALİTE: CİLTLİ, ŞÖMİZLİ, I. ve II. HAMUR
  .
 Barkod : 978-975-7574-23-6
 ISBN : 978-975-7574-23-6
  NT.com.tr'den SİPARİŞ VER
  İDEFİX.com'dan SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
 
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.