Header
Ana Sayfa Hakkımızda Yazarlar Ne dediler? Tanıtım Filmi İletişim Sipariş ver
İslam Tarihi Ansiklopedisi 1.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 2.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 3.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 4.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 5.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 6.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 7.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 8.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 9.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 10.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 11.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 12.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 13.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 14.Cilt
 KÜLLİYAT'TAN SEÇKİLER
   Peygamberler Tarihi
   İslam Öncesi Araplar
   Hz. Muhammed (S.A.V)
   Hülefa-i Raşidin
   Emeviler
   Abbasiler
   Memlükler
   Selçuklular
   Osmanlı Tarihi
   Eser Hakkında Yorumlar
 
 TARİH KİTAPLIĞI
 Abbasiler
 Gazali
 Hazreti Mevlana
 Hz Peygamberin Aile Hayatı
 Hz. Ömer ve Modern Sistemler
 İmam-ı Rabbani
 İslam Kültürü ve Medeniyeti
 İslam Mezhepleri Tarihi
 İslam Önderleri Tarihi
 İslam'da İmamet ve Hilafet
 Kafkas-Rus Savaşında Çerkesler Çeçenler Kazaklar ve Gürcüler
 Kur'an'ın Işığında Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri
 Memlûkler
 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü
 Osmanlı'da Hilafet ve Halifeliğin Kaldırılması
 Osmanlı-Uçbeyliği’nden Devlet-i Aliyye’ye
 Peygamberler Tarihi
 Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil
 Rusların Kafkasya'yı işgâlinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil
 Siyer-i Nebi Hz. Muhammed
 Yezid Bin Muaviye
 HABERLER
  RUH TERBİYEMİZ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

 
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL MESELELERİ

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 MAKALELER
  haber 3
  haber 2
  haber 1


 ÖDEV KONULARI
    Peygamberler
    Halifeler
    Sahabeler
    Padişahlar
    İslam Önderleri

 

İslam Tarihi Cilt-10
İslam Tarihi Cilt-10 KAPSADIĞI KONU ARALIĞI: OSMANLI DEVLETİ VE MEDENİYETİ-OSMAN GAZİ-ORHAN GAZİ-I. MURAD-YILDIRIM BAYEZİD-ÇELEBİ SULTAN MEHMED(I. MEHMED)-SULTAN II. MURAD

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM: OSMANLI İMPARATORLUĞUNA GİRİŞ


1- OSMAN BEY-OSMAN GAZİ (1299-1326)

A- OSMAN GAZİ VE BEYLİK

1- Osman Bey ve Ahilik
2- Osman Gazinin Rüyası
3- Osman Gazinin Şahsiyeti

B-OSMAN BEYİN SİYASİ FAALİYETLERİ

1-Osman Gazinin Bağımsızlık Kazanması
2- Koyunhisarı Muharebesi ve Sonrası
3- Orhan Gazinin Komutanlığı
4- Osman Beyin Ölümü
5- Osman Beyin Çocukları

2-ORHAN BEY-ORHAN GAZİ (1326-1359)

A- ORHAN GAZİ

B- ORHAN GAZİ DÖNEMİ FETİHLERİ

1- Bursa’nın Fethi
2- Pelekanon Muharebesi ve İznik’in Fethi
3- İzmit’in Fethi
4- Karesi Beyliğinin İlhakı
5- Ankara’nın Zaptı
6- Rumeli’ye Geçiş
7- Edirne’nin Fethi

C- ORHAN BEY VE DEVLET TEŞKİLATI

3- SULTAN I. MURAD (1359-1389)

A- I. MURAD


1- Ankara’nın Yeniden Zaptı
2- Sultan Muradın Teşkilatçılığı

B- SULTAN MURAD’IN RUMELİ SİYASETİ

1- Balkanlarda Osmanlılara Karşı Kurulan İlk İttifak ve Sırp Sındığı Savaşı
2- Sünnet Düğünü ve Bursa’daki Hayır Eserleri
3- Balkanlardaki Fetihler
4- Çirmen Zaferi
5- Padişahın Rumeli’ye Tekrar Dönüşü
6- Balkanlarda Yeni Fetihler

C- SULTAN MURAD’IN ANADOLU SİYASETİ VE YILDIRIM BAYEZİD’İN EVLENMESİ

1- Bazı Şehirlerin Hamidoğullarından Satın alınışı
2- Osmanlı-Candaroğulları Münasebetleri
3- Şehzade Savcı İsyanı

D- OSMANLILARIN BALKANLARDAKİ MUVAFFAKİYETLERİNİN SEBEPLERİ

E- OSMANLI-KARAMANLI MÜNASEBETLERİ

F- BALKAN İTTİFAKI VE KOSOVA SAVAŞI

G- SULTAN MURAD’IN ŞAHSİYETİ

4- YILDIRIM BÂYEZİD (1389-1403)

A-ANADOLU SULTANI YILDIRIM BÂYEZİD


1- Yakub Çelebi Olayı

B- BATI ANADOLUDA TÜRK BEYLİĞİNİN KURULMASI

1- Osmanlı Donanmasının Ege ve Akdenizdeki Faaliyetleri
2- Karaman Seferi
3- İstanbul Muhasarası ve Şehirde Türk Mahallesinin Kurulması

C- YILDIRIM BÂYEZİD’İN ANADOLU SULTANI ÜNVANINI ALMASI VE DİĞER OLAYLAR

1- Yeni Bir Haçlı İttifakı ve Niğbolu Savaşı
2- İstanbul Kuşatması
3- Karamanoğullarının Osmanlılara Bağlanması
4- Kadı Burhaneddin Devletinin Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi
5- Malatya’nın Zaptı

D- ANKARA SAVAŞI

1- Yıldırım Bayezid’in Ölümü
2- Ankara Savaşının Sonuçları

E- FETRET DEVRİ

1- Şehzadelerin Hâkimiyet Mücadelesi

5- ÇELEBİ SULTAN MEHMED (I. MEHMED) (1413-1421)

A- SULTAN I. MEHMED


1- Bursa Kuşatması ve Çelebi Mehmed’in Karaman Seferi
2- Venediklilerle Yapılan İlk Deniz Savaşı

B- ANADOLU HAREKÂTI

1- Canik Bölgesinin Zaptı

C- İÇ İSYANLAR VE SİMAVNA KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN MAHMUD’UN İSYANI

1- Mustafa Çelebinin İsyanı

D- MEHMED ÇELEBİNİN VEFATI

E- SULTAN MEHMEDİN HAYRATI

6- SULTAN II. MURAD (1421-1451)

A- SULTAN II. MURAD


1- Mustafa Çelebinin İsyanı ve Öldürülmesi
2- İstanbul Kuşatması
3- Küçük Mustafa Çelebinin İsyanı

B- CANDAROĞLU İSFENDİYAR BEY İLE OLAN MÜCADELE VE İDARİ DÜZENLEME

1- Rumelide İstikrarın Sağlanması
2- İzmiroğlu Cüneyd Beyin Akıbeti
3- Karamanoğlu Mehmed Beyin Antalya’yı Kuşatması ve Oğlu İbrahim Beyin Osmanlı Himayesine Girmesi
4- Germiyanlı Mülkünün Osmanlıya Vasiyeti

C- SIRBİSTAN VE GÜVERCİNLİK KALESİ MESELESİ

1- Selanik ve Yanya’nın Fethi

D- BALKANLARDAKİ YENİ OLAYLAR

1- Eflak Hadiseleri
2- Sırbistan Hadiseleri
3- Belgrat’ın Muhasarası
4- Karaman Seferi
5- Şahruh’a Karşı Takip Edilen Osmanlı Siyaseti
6- Osmanlı-Arnavutluk Münasebetleri
7- II. Murad ve Haçlı İttifakı
8- Karaman Seferi 2
9- Varna Savaşı
10- II. Murad’ın Tekrar Taht’a Geçişi

E- BALKANLARDA HÂKİMİYET VE MORA SEFERİ

1- II. Kosova Muharebesi
2- Şehzade Mehmed’in Düğünü

F- SULTAN II. MURAD’IN VEFATI VE ŞAHSİYETİ

İKİNCİ BÖLÜM: OSMANLI MEDENİYETİ VE MÜESSESELERİ

I- OSMANLILARDA DEVLET YÖNETİMİ

A- OSMANLI PADİŞAHLARI
B- OSMANLI ŞEHZADELERİ

C- OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI


a- Divan-ı Hümayun
b- Divan Üyeleri
1- Vezir-i Azam ve Vezirler
2- Kadıasker
3- Defterdar
4- Nişancı

II- SARAY TEŞKİLATI

A- ENDERUN


1- Harem
2- Ak ve Kara Hadım Ağaları

B- BİRUN ERKÂNI

III- ASKERİ TEŞKİLAT

A- OSMANLILARIN İLK ASKERİ TEŞKİLATI

B- YAYA VE MÜSELLEMLER

C- OSMANLI KARA ORDUSU


a- Kapıkulu Askerleri
1- Kapıkulu Piyadesi
I- Acemi Ocağı
II- Yeniçeri Ocağı
III- Cebeci Ocağı
IV. Topçu Ocağı
V- Humbaracı Ocağı
VI- Lağımcı Ocağı
b- Kapıkulu Süvarisi

D- EYALET ASKERLERİ

a- Yerli Kulu
1- Azepler
2- Sekban ve Tüfekçiler
3- İcareliler
4- Lağımcılar
5- Müsellemler
b- Serhad Kulu
1- Akıncılar
2- Deliler
c- Tımarlı Sipahiler

IV- OSMANLI MALİYESİ

A- Vergiler
a- Şer’i Vergiler (Tekâlif-i Şer’iyye)
1- Zekat
2- Haraç
3- Öşür
4- Cizye
b- Örfi Vergiler (Tekâlif-i Örfiye)

V- TAŞRA TEŞKİLATI

A- Beylerbeyi
B- Sancak Beyi

VI- TOPRAK İDARESİ

A- Tımar (Dirlik)
a- Tımar Sisteminin Tekamülü
b- Tımar Çeşitleri
1- Tımar Arazisinin Mülk Olarak Verilip Verilmemesine Göre
2- Tımar Sahiplerinin Gördüğü İşlere Göre
3- Veriliş Şekillerine Göre
4- Mali Durumlarına Göre
c- Tımar Sisteminin Bozulması ve Ortadan Kalkması

VII- SOSYAL MÜESSESELER

A- Vakıflar
a- Vakfı Yapan Kimsede Bulunması Gereken Şartlar
b- Vakfedilen Malda Bulunması Gereken Şartlar
c- Vakıfların Kuruluş Şekilleri
B- Vakıfların İdaresi
C- Vakfiye
D- Vakıfların Hizmet Sahaları
a- Camii
b- Tekke
c- İmaret
d- Kervansaray
e- Hastane


 Yazarı Prof. Dr. Ziya KAZICI SAYFA SAYISI: 512

EBATLARI: 17x25 BÜYÜK BOY

KALİTE: CİLTLİ, ŞÖMİZLİ, I. ve II. HAMUR
  .
 Barkod : 978-975-7574-24-4
 ISBN : 978-975-7574-24-4
  NT.com.tr'den SİPARİŞ VER
  İDEFİX.com'dan SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
 
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.